آموزش تعمیر ECU :

تعمیر ECU و آموزش ECU :

خرابی و تعمیر ECU به دو صورت می باشد:
۱. نرم افزاری:
تقریبا بیش از %۹۰ مشکلات ،Ecu مربوط به نرم افزار می باشد.
۲. سخت افزاری:
خيلی کم رخ می دهد ، در هنگامی کـه یکـی از درایوهـای سنسورها یـا عملگرهـا بسوزد از نظر ظاهری شکل آن تغییر می کند و یـا ارتبـاطی قطع شود که می توان آن را با اهـم متـر مـشخص کرد ولـی قابـل تعمير نمی باشد اما در صورت سوختن درایوها می توان آن را تعویض نمود.


نکته: پالس هایی که Ecu مي فرسـتد و دريافـت مـی کنـد + ، ۱.۳ ۴.۳ ۳.۲ تـا ۴.۵ ولت می باشد.

این پالس ها به صورت ._._ _ ارسال می گردد.

توجه : نمی بایست به سيمهایی که به سنسورها یا عملگرها مـی رود بـرق ۱۲ولـت باjری را وصل نمود چون ECu  با ولتاژ پایین کار میکند که این مسئله باعث وارد شدن شوک به ECU و خراب شدن آن چـه نـرم افـزاری و چـه سـخت افـزاری مــی گـردد ایـن کـار را معمـولا بـرای آزمــایش سـالم بـودن انجـام می دهند.

خرابی های احتمالی :

۱.اگر سنسور عـوض شـده و دسـته سـيم نيـز سـالم باشـد و بـاز مـشکل حل نشود ميتوان نتيجه گرفت که Ecu خراب است.
۲اگر بـا تعـویض عملگـر و سـالم بـودن سيم کشی مشکل برطرف نشود پـس مـی تـوانيم نتيجـه بگيـریم کـه Ecu خـراب می باشد.
۳. ECU در زمـان دیـاگ هـيچ خطـایی نـدارد ولـی در حالـت بنـزین موتـور درسـت کـارنمی کند:
این مورد بيشتر در ماشين های دوگانه سوز پيش می آید بـه ایـن صورت کـه برق تبدیل حالت از بنزین به CNG را از کوئل دوبل یا از پایه ۹ دوبل می گيرنـد کـه ایـن موجب می شود شوک به Ecu وارد شود کـه بـرای جلـوگيری از شـک برقـی بهتر است از رله لانه زنبوری استفاده شود تا از شک برقی که به Ecu وارد مـی کنـد جلوگیری شود و %۱۰ مابقی خطایی است که انجام می گردد و آن وارد کردن برق مستقيم باطری بـه
سر سوکت هایی که بـه سنـسورها و عملگرهـا متـصل مـی باشـد کـه ایـن بـرق ۱۲V باتری به Ecu ضربه زده و موجب خراب شدن آن می گردد.
۴.سوختگی از قسمت اصلی مدار:
در ایـن حالـت شـکل ظـاهری مـدار Ecu عوض میشود و علامـت سـوختگی یـا قطع شدن مدار معلوم است .

در صورتی که تمام قطعات Ecu سالم باشد و بـاز ايـراد Ecuبرطـرف نـشده باشـد مـیتوانيم نتيجه بگيریم که ميکروگام خراب می باشد.
۱۳. EEPROM: این IC قابل برنامه ریـزی مـی باشـد و مـی تـوان آن را پـاک کـرد و دوباره برنامه ریزی کرد ایـن قطعـه هـم ماننـد هـارد کـامپيوتر مـی باشـد کـه نقش حافظه Ecu را انجام می دهد.
۳.در این حالت که ماشين به روی بنزین خوب کار نکند ولی با دیاک زن هيچ خطـایی وجود نداشته باشدکه نـشان دهنـده ایـن مـی باشـد کـه برنامـه ایپـرام خـراب شـده است.شک های برقی به Ecu می تواند دليل این امر باشد.
۴.زیاد شارژ کردن دینام و یا جابه جا زدن مثبت و منفی باتری می تواند دليل سوختن مدار Ecu و تغيير شکل ظاهری آن گردد.

در ماشين هایی که Ecu آن ساژم S2000 می باشد ورژن های مختلف آن به جز ورژن PL4 نقشه داخلی مدار Ecu یکی می باشد ولی در ورژن PL4 هـم نقـشه داخلـی مدار متفاوت است هم برنامه ایپرام آن فرق می کند در صورتی که در ورژن هـای دیگـر برنامه ایپرام یکی می باشد.
نکته: دقت داشته باشيد به دليل یکی بودن برنامه های ورژن های S2000 و یکی بـودن مدار داخلی Ecu بجز PL4 نمی توان آنها را بجای هم استفاده نمود زیرا هـر ورژن سـيمکشی آن در ماشين متفاوت است. مثلا در ورژن ۱۰ماشين دارای یونيت فن و در ورژن۱۱بدون یونيت فن و در PL4 تفاوت آن با بقيه ورژن ها در کيلومتر می باشد.
نکته: توجه داشته باشيد ایپرام های به کار رفته شده یا ۸ پایه و یا ۴۴ پایـه مـی باشـند که برای اتصال به دستگاه پروگرامی هر کدام احتياج به تبدیل یا آدابتور دارد.
SL96 اولـين Ecu بـه بـازار آمـده مـی باشـد در آوردن ایپـرام آن مـشکل اسـت و قطعات آن در بازار پيدا نمی شود بنابراین توصيه می شود که از تعميـر ایـن Ecu صـرف نظر کنيم در SL96،Ecu تعداد درایوها خيلی زیاد می باشد و مثلا برای هـر کوئـل یـک درایو موجود است.
توجه : Ecu بوش از جدیدترین Ecuها می باشد که در ماشين های مـدل بـالا و جدیـد استفاده می گردد در این Ecu کار درایو ها را نيز ایپرام انجام می دهد.

تعميرات:

۱.برنامه ریزی کردن یا پروگرام کردن EPROM
۲.حتما مدار را از قسمت نقص فنی نسبت به ظاهر فيزیکی مدار چک کنيم.
۳.در صورت تعویض درایو معيوب دوباره برنامه ریزی انجام شود.
Ecuهای پيکان: پيکان,سمند, پژو ,پرشيا, پژو ۲۰۶تيپ ۲ و ۳ از Ecuهای S2000 استفاده می گردد هر کدام از ورژن های S2000 در این ماشـينها استفاده می شود ولی در صورتی که مثلا S2000 ، Ecu در یکی از آنها بکار رود نمی توان در آن ماشين از ورژن دیگر استفاده نمود زیـرا همـان طـور کـه گفتـه شـد سيم کشی آن متفـاوت مـی باشـد ولـی در ورژن PL4 کـه هـم سـيم کـشی هـم نقشه Ecu و هم برنامه ایپرام آن متفاوت می باشد.
نکته: در ورژن های ۸ S2000 ایپرام آنها پایه مـی باشـد و کارخانـه ST آنهـا را توليـد می کند و شماره سریال ۹۵۰۸۰ ، ICمی باشد بجز PL4 که شماره IC آن ۹۵۱۶۰ می باشد.

نحوه پروگرم کردن:

ابتدا برای وصل نمودن ایپرام به دستگاه پروگرمر می بایـست بـرای ایپـرام ۸ پایـه یـا ۴۴ پایه هـر کـدام یـک آدابتـور داشـته باشـيم.

برای جا زدن آدابتور به روی دستگاه پروگرمر می بایست از پایـه اول پروگرمـر جـابزنيم.
نکته: ایپرام را یه همان صورت که از روی Ecu برداشته ايم مي بايست جا بزنيم در غيراین صورت ممکن است باعث سوختن ایپرام گردد.
نکته: روی ميز پلاستيکی یا چوبی کـار کنـيم کـه نارسـانا باشـد در صـورتی کـه رسـانا باشد ممکن است باعث تخليه بار IC و سوختن آن شود.
دستگاه پروگرمر:SUPER PRO,TMN
. ۱اطلاعات داخل ICرا می خواند.
. ۲اطلاعات داخل ICرا می توان تغيير داد.
. ۳اطلاعات داخل ICرا می توان ذخيره نمود.
. ۴می توان به ICاطلاعات داده شود.

نكته مهم ST 95080:

در صورتی که یکی از پایه های IC به آدابتور یـا پایـه هـای آدابتـور بـه دسـتگاه پروگرمـر اتصال نداشته باشد و یـا پایـه هـای آدابتـور از خانـه اول دسـتگاه جـا نـزده باشـيم و یـا خاموش بودن دستگاه و یا قطع بودن ارتباط سيمی دستگاه پروگرامر به کـامپيوتر تمـام این عوامل موجب می گردد که در لگوی برنامه ۱۲رقم صفر نوشته می شود که خبر از وصل نشدن کامپيوتر یا دستگاه به IC می دهد که در این صورت باید تمام موارد را چـک
کنيم و دکمه retry را فشار دهيم که در صورت وصل شدن شماره پـورت یـا پایـه IC کـه دستگاه به آن وصل شده نوشته می شود.

محتویات(Buffer)
خواندن ، آماده کردن(Ready)
ذخيره کردن اطلاعات( saveIC)
معرفي نرم افزاری(device)
برنامه ریزی کردن(Program)
چک کردن فيزیکی(Verify)

پروگرم کردن:
۱.معرفی ICبه نرم افزار:

برای معرفی کردن آی سی به نرم افزار ابتدا می بایست دکمه device را بزنيم که پنجرهای باز می شود که می بایست در قـسمت سـرچ شـماره IC را وارد کنـيم سـپس کارخانـه مـورد نظـر را انتخـاب کـرده و در ليـست شـماره ، IC شـماره IC را انتخاب می کنيم و سپس  ok را    می زنیم.
۲.خواندن محتویات آی سی:
برای خواندن محتویات IC می بایست دکمه READرا زده و سپس نـرم افـزار بـه مـا READ OK دهد.

برای نمایش محتویات داخل IC باید دکمه BUFFER را بزنيم که در این صـورت پنجـرهایی بـاز مــی گـردد کــه دارای ۳ســتون HEX ،ADDRESS و ASCII مـي باشــد کـه در سـتون ADDRESS شـماره سـطرها ذکـر گردیـده و در سـتون HEX کـدهای برنامـه نوشته شده است کـه ایـن کـدها قابـل تغييـر مـی باشـد هـر سـطر از ایـن سـتون ۱۶بيت برابر ۲ ۱۶کد و برابر بایت می باشد .

این کدها شـامل شـده از اعـداد ۰ تـا ۹ و حروف F A تا می باشد در صورتی که تمام کدها شامل شـده از ۰ یـا Fباشـد نـشان دنده این می باشد که یا ایپرام خام است و یا سوخته است.
توجه: در صورتی ممکن است کدها یا ۰ یا F باشـند ولـی ایپـرام نـه خـام مـیباشد و نه سوخته و این برای مخفی نگه داشتن برنامه مـی باشـد تـا از محتویـات برنامه آگاه نگردیم.
و در ستون ASCII کدهای نوشته شده به زبان ماشين می باشد که غير قابل تغيير است و تنها با تغيير کدها در ستون HEXکدها در این ستون نيز تغيير می کند.
و برای خروج از این پنجره کافی است دکمه OKرا بزنيم.

ADDRESS HEX ASCII
…………
…………
………..
…….
…….
……..
۰۰۰۰
۰۰۱۰
۰۰۲۰

۴. save: ذخيره نمودن یک نمونه از محتویات فایل

OK

بهتر است برای هر ECU که تعمير می کنـيم عمـل SAVE نمـودن اطلاعـات را انجـام دهيم و تا این مرحله تقریبا %۹۹ تعمييرات ECU تمام می شود و برای SAVE کـردن دکمه SAVE را می زنيم و آن را با نام شماره سریال SAVE ، ECUمـی کنـيم تـا در صورت تغيير دادن برنامه یا تعویض آن بتوانيم برنامه اوليه ECU را باز گـردانيم، مـا در واقع این کار را برای خودمان انجام ميدهيم.

۵.انتخاب فایل اصلی و سالم برای برنامه ریزی:
برای انتخاب فایل اصلي و سالم می بایست دکمه را بزنيم و فایل مـورد نظـر را طبـق ECU انتخاب نمایيم.

۶.انتقال اطلاعات فایل به IC:(برنامه ریزی کردن IC)برای برنامه ریزی کردن ایپـرام مـی بایـست دکمـه پروگرامينـگ (PROGRAMING)را بزنيم

۷.بعد از پروگرم کردن برای خواندن اطلاعات جدید IC دکمـه READرا مـی زنـيم کـه دستگاه پس از خواندن IC می بایست READ OK دهد.

۸.برای حسن انجام صحت کاری نسبت فضای IC با ظرفيت فایل دکمـه VERIFY را می زنيم که باید VERIFY OK دهد.

۹.می توانيم دکمه BUFFER را بزنيم تا محتویات آن را ببينيم.

تغيير آيلومتر:

برای ماشين هایی که کيلومتر آنهـا بـه صـورت دیجيتـالی نمـایش داده مـی شـوند برای تغيير کيلومتر آن باید کيلـومتر آن را بـاز کنـيم و در زانتيـا بـرای در آوردن عقربـههای کيلومتر می بایست آن ها را خلاف جهت عقربه های سـاعت بچرخـانيم و بـه بيرون بکشيم و برای جا زدن عقربه ها بایـد آن را روی ۶۰KM قـرار دهـيم و بـرخلاف عقربه های ساعت بچرخانيم و فشار دهيم.


بعد از باز کردن و در آوردن ایپرام آن می بایست کارهای زیر را انجام دهيم:
۱.مراحل ۱ تا ۴ را که قبل گفته شده انجام می دهيم.
۵.برنامه تاکوسافت را اجرا می کنيم بر اساس نوع خودرو ، کيلـومتر جدیـد را وارد می کنيم و کد و صورت مسئله را دریافت می کنيم.
۶.سپس می بایست به برنامه SUPERPRO و بـافر BUFFER را ميـزنيم تـا محتویـات ایپرام نمایش داده شود.
۷.کدهای دریافت کرده بـا توجـه بـه صـورت مـساله نـشان داده شـده در قـسمت BUFFER ،HEX وارد می کنيم و OK را ميزنيم.
۸.سپس دکمه PROGRAMرا ميزنيم تا برنامه ریزی گردد.
۹.دکمه READ را ميزنيم تا اطلاعات IC خوانده شود.
۱۰.دکمه VERIFYرا ميزنيم که از لحاظ حجم IC چک شود.
۱۱.مي توانيم دکمه BUFFER را بزنيم و محتویات آن را مشاهده کنيم.
سپس مي توانيم IC یا همان ایپرام را به پشت کيلومتر نسب کنيم ، شماره IC یـا همان ایپرام کيلومتر ۹۳S56 یا ۹۳S46 می باشد.

ECU های رایموبلایزر دار:

پروگرم کردن ECU های دارای ضد سرقت SIMENS و VALEO پراید
بــرای حــذف نــشدن ضــد ســرقت ECU و درســت کــار کــردن خــودرو مــی بایــست خطوط ۲۱۰ و ۲۷۰ خام شود سـپس ایپـرام برنامه ریزی شـود. READ خوانـده شـود و VERIFY گردد.
۲۱۰ FFFF „„„„„„„
۲۷۰ FFFF „„„„„„„

توجه: در تعميرات ECU از لحيم قلع ۰.۳  و روغن لحيم مرغوب استفاده می شود .

چند نکته:
۱.ECU اطلاعــاتی را کــه از سنــسورها دریافــت مــی کنــد طبــق قــانون(ALU) محاسبه کرده و به عملگرها دستور می دهد.
۲.در صورتی که سنسورهای آب کارنکند با دستگاه دیاگ دمـای آب یـا -۴۰یـا+۲۱۵نمایش داده می شود.
۳.ECU ماشين های ماکسيما، مورنو، پرادو جزء ECU های پردرآمد می باشد.
۴.در صورتی که روی سخت افزار ECU از موم استفاده شده بـود مـی بایـست آن را با وسایل تميز کاری پاک نمود.
۵.برای در آوردن و جا زدن ICمی بایست از پنس استفاده نمود.
نکته: در صورتی که ماشين تند تند سنسور و یا عملگر بسوزاند می توان نتيجه گرفـت کـه قـسمت تغذیـه ECU خـراب مـي باشـد البتـه در صـورت سـالم بـودن سـيم کشی ماشين.
PROGRAM READ VERIFY

توجه: می توان از برنامه SAVEشده ECU برای پروگرم کردن EPROM استفاده نمود.

خرابیECU:

۱.دستکاری در سيم کشی ماشين
.۲.اتصال جا به جای کابل های سر باطری
۳.استفاده کردن از یک سيستم تغذیه مجزای دیگر (CNG) وقتی که از یک سيستم تغذیه (CNG) اسـتفاده ميکنـيم در هـر بـار تغييـر حالـت از روی
بنزین به کار رفتن سنسور اکسيژن ضربه ای بـه ECU وارد مـی کنـد(شـک الکتریکـی)که باعث می شود زمان پاشش افزایش و زمان جرقه کاهش پيدا کند.


نصب سيستم خطاگير(CNG):

برای جلوگيری کردن از وارد شدن شک الکتریکی به ECUسـر راه سنـسور اکـسيژن و ECU مدار می گزارند تا حالت سينوس استاندارد را به ECU ارسال کند.
۵.سهل انکاری راننده مثلا چراغها تند تند می سوزد که دليـل آن بـالا رفـتن ولتـاژ باطری در حرکت می باشد.
نکته: در صورتی که مدار IC ترکانـده و یـا مـدار سـوزانده حتـی اتـصالی باعـث ایـن امـر می شود و از منبع تغذیه خود ECU نمی تواند باشد.
نکته: درون برد CNG دو رله سفيد ومشکی می باشد که در صـورت خـراب شـدن بایـد تعویض شود.
نکته: در ، VAELO ECU برای فهميدن نقشه مدار آن در صـورتی کـه خـازن درون ECU از سوکت دور باشد می توانيم بفهميم نقش مدار آن  PL4 است.

تعمیر ECU
تعمیر ECU
شماره EPROM پایه ایپرام ECU
سمند-پژو پارس- ۴۰۵ با یونيت فن S2000 10 ۸ ۹۵۰۸۰ ST
سمند-پژو پارس- ۴۰۵ با یونيت فن S2000 10 LC ۸ ۹۵۰۸۰ ST
S2000 11 ۸ ۹۵۰۸۰ ST RDپيکان- پژو
S2000 32-35 ۸ ۹۵۰۸۰ ST ۲۰۶ معمولی۱ تيپ
S2000 PL4 ۸ ۹۵۰۸۰ ST ۲۰۶ پژو۳و۲ تيپ
CI5 CI1 ۸ ۹۵۱۶۰ ST پراید
CI3پراید- ROA CI4 ایموبلایزر دار ,CI5 سمند ,پرشيا, پژو LX و ۴۰۵ BOSCH ME 7.4.4 ۴۴ AM29F400BB AM
BOSCH ME 7.4.5 ۸ ۹۳S56 ST ۲۰۶ پژو۶و۵ تيپ
BOSCH ME 7.3 ۸ ۹۳S56 ST ۲۰۶ آریان پژو
BOSCH MP 7.4.4 ۸ ۹۳S46 ST ELX- پارس۱۸۰۰ زانتيا
BOSCH MP 5.2 ۸ ۹۳S46 ST ۲۰۰۰ زانتيا

نکته : از valeo ECU می توان هم برای بنزین و هم براي گاز CNG استفاده نمود.
نکته: ایپرام (SIMENS ECU (EPROM بـرای CNG بـه شـماره AM29F200BB مـی باشـد که محصول شرکت AMD می باشد.
ظرفيت های EPROM:

ظرفيت EPROM
۹۵۰۸۰ ۲۰۴۸ BYTE
۹۵۱۶۰ ۱۰۲۴ BYTE
۹۳S56 ۲۵۶ BYTE
۹۳S46 ۱۲۸ BYTE
AM29F400BB
AM29F200BB

نکته: خط سفيد کنار ICوجود داشته باشد نشان می دهد کـه ICایپـرام نمـی باشـد و یک درایو است.
نکته: برای خواندن کد سـوئيچ پژو۲۰۶ تيـپ ۲ و ۳ بایـد در سـتون اسـکی ASCIIسـطر اول چهار حرف و عدد قرار گرفته در کنار هم را برعکس کنيم.

SAGEM S 2000  SIEMENS
L9615 رله دوبل آب و فن L9823
حافظه فلش ۲۹F400BB حافظه فلش ۲۹F200BB
استپر موتور U705 دور موتور انژکتور TLE6220
VB029 کوئل TPIC8101DW سنسور ضربه
HIP9011 ناگ سنسور V5036S کوئل
دریچه گاز و فن A2C33648 استپر موتور L9930
سيژناک A2C08350 حافظه فلش ۹۵۰۸۰
رگلاتور دریچه گاز TLE4471
اکسيژن VND10
JC121680386 پردازنده
پردازنده ۵۲۰۰۰
۳۳۲۹۱ فن

 

SL96 BOCSH
دریچه گاز ۳۰۳۴۸ حافظه فلش ۲۹F010
L9823 فن و دمای آب ۳۰۰۲۸
UDQ2916EB استبر موتور ۳۰۳۴۳
VB029 کوئل ۳۰۶۳۹
۴۲۷۱ رگولاتور ۳۰۳۷۴
۳۰۳۸۰ رابط بين دستگاه دیاگ LM2901
GAL16VB حافظه فلش ۳۰۵۷۹
TRANSISTOR انژکتور

 

One thought on “آموزش تعمیر ECU :

پاسخی بگذارید

کانال تلگرام بامی شاپ
Telegram