لیست انواع پایه لامپ اتومبیل و وسایل نقلیه

استانداردهای زیادی برای پایه لامپ وسایل نقلیه در سالهای گذشته ایجاد شده که مهمترین آنها به همراه ولتاژ کاری و توان مصرفی در جدول زیر آورده شده است.

ولتاژ 6 ولت برای موتورسیکلت   ولتاژ 12 ولت برای اتومبیل و ولتاژ24 ولت برای کامیون و اتوبوس میباشد.

نوع پایهتعداد رشتهتوانعکس
H11 6V & 12 V: 55 W
24V 70W
H1
H1
H316V & 12 V: 55 W
24V: 70 W
H3
H3
H42 6V & 12 V: 60 / 55 W
24V: 75 / 70 W
H4
H4
H7112V: 55 W
24V: 70 W
H7
H7
H8112V: 35 W
H8
H8
H8B112V: 35 W
H9112V: 65 W
H9B112V: 65 W
H10112V: 42 W
H11112V: 55 W
24V: 70 W
H11B1 12V: 55 W
12V: 70 W
H121 12V: 53 W
H13212V: 60 / 55 W
H13A212V: 60 / 55 W
H14212V: 60 / 55 W
H15212V: 55 / 15 W
24V: 60 / 20 W
H15
H15
H16112V: 19 W
H16B1 12V: 19 W
H21W112V & 24 V: 21 W
H27W/1112V: 27W
H27W/21 12V: 27W
HB3112V: 60 W
HB3A1 12V: 60 W
HB41 12V: 51 W
HB4
HB4
HB4A112V: 51 W
HIR1112V: 60 W
HIR2112V: 55 W
HP24W112V: 24 W
HPY24W112V: 24 W
HS126V & 12 V: 35 / 35 W
HS216V & 12 V: 15 W
HS5212V: 35 / 30 W
HS5A212V: 45 / 40 W
HS6212V: 40 / 35 W
PX24W112V: 24 W
PSX26W112V: 24 W
S22 6V & 12 V: 35 / 35 W
S2
S2
S32 6V & 12 V: 15 W

List of automotive light bulb types

پاسخی بگذارید

کانال تلگرام بامی شاپ
Telegram